جدول بودجه بندی ازمایشگاه زمین شناسی
 
http://s3.picofile.com/file/8219597800/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%

 

D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.docx.html

|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 جدول بودجه بندی ازمایشگاه زمین شناسی
 
http://s3.picofile.com/file/8219597800/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%

 

D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.docx.html

|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 جدول بودجه بندی ازمایشگاه زمین شناسی
 
http://s3.picofile.com/file/8219597800/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%

 

D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.docx.html

|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 جدول بودجه بندی ازمایشگاه زمین شناسی
 
http://s3.picofile.com/file/8219597800/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%

 

D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.docx.html

|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 جدول بودجه بندی ازمایشگاه زمین شناسی
 
http://s3.picofile.com/file/8219597800/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%

 

D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.docx.html

|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 تهیه بانک سوالات
 
جهت سهولت تهیه بانک سوالات،گروه زمین شناسی فصلهای کتب زمین شناسی را تقسیم بندی کرده است 

 

سرگروههای محترم ،طبق جدول زیر اقدام فرمائید.

فصل نواحی و مناطق
1-2-3-4 کتاب سوم  کنگاور - صحنه- بیستون - دینور
5-6-7-8-9 کتاب سوم هرسین - سنقر - ماهیدشت
1-2 کتاب چهارم اسلام آباد - حمیل - ناحیه 1
3-4 کتاب چهارم پاوه - باینگان - ثلاث- نوسود
5-6 کتاب چهارم روانسر - جوانرود- گواور - گهواره
7-8 کتاب چهارم ناحیه 2 - گیلانغرب - سرپل ذهاب
9-10 کتاب چهارم ناحیه 3 - فصرشیرین - دالاهو
|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 تهیه بانک سوالات
 
جهت سهولت تهیه بانک سوالات،گروه زمین شناسی فصلهای کتب زمین شناسی را تقسیم بندی کرده است 

 

سرگروههای محترم ،طبق جدول زیر اقدام فرمائید.

فصل نواحی و مناطق
1-2-3-4 کتاب سوم  کنگاور - صحنه- بیستون - دینور
5-6-7-8-9 کتاب سوم هرسین - سنقر - ماهیدشت
1-2 کتاب چهارم اسلام آباد - حمیل - ناحیه 1
3-4 کتاب چهارم پاوه - باینگان - ثلاث- نوسود
5-6 کتاب چهارم روانسر - جوانرود- گواور - گهواره
7-8 کتاب چهارم ناحیه 2 - گیلانغرب - سرپل ذهاب
9-10 کتاب چهارم ناحیه 3 - فصرشیرین - دالاهو
|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 تهیه بانک سوالات
 
جهت سهولت تهیه بانک سوالات،گروه زمین شناسی فصلهای کتب زمین شناسی را تقسیم بندی کرده است 

 

سرگروههای محترم ،طبق جدول زیر اقدام فرمائید.

فصل نواحی و مناطق
1-2-3-4 کتاب سوم  کنگاور - صحنه- بیستون - دینور
5-6-7-8-9 کتاب سوم هرسین - سنقر - ماهیدشت
1-2 کتاب چهارم اسلام آباد - حمیل - ناحیه 1
3-4 کتاب چهارم پاوه - باینگان - ثلاث- نوسود
5-6 کتاب چهارم روانسر - جوانرود- گواور - گهواره
7-8 کتاب چهارم ناحیه 2 - گیلانغرب - سرپل ذهاب
9-10 کتاب چهارم ناحیه 3 - فصرشیرین - دالاهو
|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 تدوین یک موضوع درسی کلیپ اموزشی
 
 

 

1-هدف از اجراي این فعالیت ، تدوین محتواهاي آموزشی مناسب (از نظر همکاران مدرس زمین شناسی)و ارائه ي آنها ، به دفتر برنامه ریزي و تالیف کتب درسی وزارت متبوع است تا در تالیف کتاب هاي زمین شناسی نظام جدید آموزشی مورد استفاده قرارگیرند.

2 -کلیه ي دبیران شاغل به تدریس زمین شناسی (اعم از تخصصی و غیر تخصصی) و نیز اعضاي محترم گروه هاي زمین شناسی شهرستان ها ، مناطق و استان ها می توانند در اجراي این فعالیت مشارکت نمایند.

3 -به منظور پوشش تمامی فصل ها و موضوعات درسی ، دبیران هر استان بایستی( با توجه به جدول تقسیم بندي فصل 5 آتشفشانها  از کتاب علوم زمین برای استان  کرمانشاه در نظر گرفته شده است )، محتواهاي آموزشی مورد نظر را منحصرا در راستاي موضوعاتفصل سهمیه ي استان خود تهیه نمایند.

4 - در صورت وجود محدودیت زمانی ، انتخاب یک موضوع درسی کفایت نموده و نیازي به ارائه ي کل مطالب یک فصل نیست. 

 5 - محتواهاي آموزشی تدوین شده بایستی درهر دو قالب  pdf - word به دبیرخانه زمین شناسی ارسال شوند ..

6 - شایسته است سرگروه محترم زمین شناسی استان ضمن اطلاع رسانی دقیق و به موقع ، زمینه ي شرکت تمامی دبیران علاقمند را فراهم نمایند.

7 -آخرین مهلت ارسال آثار94/11/01

مهمترین ملاك هاي ارزیابی آثار ارسالی به دبیرخانه عبارتند از :

 

1. ذکر نام و مشخصات تهیه کننده در اول متن ارسالی

 

2. رعایت اصول نگارشی واملایی

 

3. ارزش علمی و محتوایی اثر

 

4. ارتباط مفهومی محتوا با سرفصل هاي کتاب درسی

 

5. گنجاندن نمونه سئوال ، فعالیت و... در متن یا انتهاي محتواي تهیه شده 

 

6. استفاده از عبارات ساده ، واضح ودقیق در ارائه ي مطالب

 

7. خلاقیت در ارائه ي مفاهیم

فصل 5 آتشفشانها شامل : مشخصات ، مواد خروجی ، جغرافیاي آتشفشان ها ، خطرات ، استفاده

 

 

|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 تدوین یک موضوع درسی کلیپ اموزشی
 
 

 

1-هدف از اجراي این فعالیت ، تدوین محتواهاي آموزشی مناسب (از نظر همکاران مدرس زمین شناسی)و ارائه ي آنها ، به دفتر برنامه ریزي و تالیف کتب درسی وزارت متبوع است تا در تالیف کتاب هاي زمین شناسی نظام جدید آموزشی مورد استفاده قرارگیرند.

2 -کلیه ي دبیران شاغل به تدریس زمین شناسی (اعم از تخصصی و غیر تخصصی) و نیز اعضاي محترم گروه هاي زمین شناسی شهرستان ها ، مناطق و استان ها می توانند در اجراي این فعالیت مشارکت نمایند.

3 -به منظور پوشش تمامی فصل ها و موضوعات درسی ، دبیران هر استان بایستی( با توجه به جدول تقسیم بندي فصل 5 آتشفشانها  از کتاب علوم زمین برای استان  کرمانشاه در نظر گرفته شده است )، محتواهاي آموزشی مورد نظر را منحصرا در راستاي موضوعاتفصل سهمیه ي استان خود تهیه نمایند.

4 - در صورت وجود محدودیت زمانی ، انتخاب یک موضوع درسی کفایت نموده و نیازي به ارائه ي کل مطالب یک فصل نیست. 

 5 - محتواهاي آموزشی تدوین شده بایستی درهر دو قالب  pdf - word به دبیرخانه زمین شناسی ارسال شوند ..

6 - شایسته است سرگروه محترم زمین شناسی استان ضمن اطلاع رسانی دقیق و به موقع ، زمینه ي شرکت تمامی دبیران علاقمند را فراهم نمایند.

7 -آخرین مهلت ارسال آثار94/11/01

مهمترین ملاك هاي ارزیابی آثار ارسالی به دبیرخانه عبارتند از :

 

1. ذکر نام و مشخصات تهیه کننده در اول متن ارسالی

 

2. رعایت اصول نگارشی واملایی

 

3. ارزش علمی و محتوایی اثر

 

4. ارتباط مفهومی محتوا با سرفصل هاي کتاب درسی

 

5. گنجاندن نمونه سئوال ، فعالیت و... در متن یا انتهاي محتواي تهیه شده 

 

6. استفاده از عبارات ساده ، واضح ودقیق در ارائه ي مطالب

 

7. خلاقیت در ارائه ي مفاهیم

فصل 5 آتشفشانها شامل : مشخصات ، مواد خروجی ، جغرافیاي آتشفشان ها ، خطرات ، استفاده

 

 

|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴  |
 
 
 
بالا